Jak dostarczyć / Warunki naprawy

Nie masz czasu udać sie na pocztę lub wezwać kuriera?
Nie ma problemu możemy Ci go wysłać bezpośrednio do Twego domu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym).

Uwaga Nowość!!!
Usługa (Door to Door)- Drzwi w drzwi.

Koszt przesyłki do serwisu jest bezpłatny
Koszt wysyłki zwrotnej 20 zł.

Sprzęt można dostarczyć nie tylko osobiście , ale także przez punkty kolektorskie w kraju. Jeżeli nie posiadamy punktu przyjęć sprzętu foto w twoim mieście lub w jego pobliżu, możesz skorzystać z firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
W przypadku dostarczenia sprzętu przez punkty w kraju, po wykonanym darmowym kosztorysie, gdy klient wyraża zgode na naprawe nie ponosi kosztów przesyłkek. Przy rezygnacji z naprawy ponosi tylko koszt wysyłki zwrotnej 20 zł

W przypadku decyzji o samodzielnym dostarczeniu sprzętu bezpośrednio do siedziby koszt przesyłek ponosi klient.

Jeżeli chcesz wysłać sprzęt indywidualnie lub za pomocą usługi Door to Door.Zapoznaj się z Warunkami Umowy Serwisowej ,wypełnij poniższy formularz i dołącz go do przesyłki.

Warunki umowy serwisowej:

1. Złożenie podpisu na Zleceniu Naprawy,oznacza zapoznanie się oraz akceptację zawartych w niej warunków.
2. Odbiór sprzętu po naprawie,następuje po zwrocie dokumentu zlecenia naprawy ,bądź po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu,stwierdzającego tożsamość (paszport, prawo jazdy).
3. Serwis PROTON S.C. wykonuje jedynie naprawy odpłatne. Sprzęt objęty gwarancją producenta,traci ją w przypadku konieczności demontażu urządzenia.
4. Serwis PROTON S.C. naprawia tylko i wyłącznie, usterki zgłoszone przez klienta,w momencie oddawania sprzętu. W przypadku ujawnienia się innych problemów,serwis ma prawo zmienić wcześniej wykonany kosztorys,informując uprzednio o tym klienta.
5. Gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy,od momentu odebrania sprzętu przez zleceniodawcę. Obejmuje wyłącznie elementy,będące przedmiotem naprawy oraz wymienione podzespoły. Gwarancja nie jest udzielana,w przypadku wykonania jedynie czyszczenia i konserwacji oraz na urządzenia po zalaniu/zawilgoceniu. Udary mechaniczne i fizyczne, niewłaściwa eksploatacja sprzętu,oraz ingerencja osób nieautoryzowanych przez PROTON S.C. Powoduje to utratę gwarancji. W przypadku,nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, zostanie pobrana opłata, w wysokości 30 zł jako pokrycie kosztów sprawdzenia sprzętu. W sytuacji uznania gwarancji,zostaje ona wydłużona o czas pobytu sprzętu w serwisie.
6. Serwis ma prawo,prosić zleceniodawcę o zadatek na poczet wymienianych części. Po wykonaniu naprawy,zadatek zostanie zaliczony,na poczet końcowych kosztów naprawy. PROTON S.C. ma prawo,zachować zadatek w przypadku rezygnacji klienta z naprawy. W sytuacji,niemożliwości wykonania naprawy z przyczyn leżących po stronie serwisu, zadatek zostanie zwrócony zleceniodawcy.
7. Klient wyrażając zgodę na naprawę,nie ponosi kosztów przesyłki.(nie dotyczy samodzielnych wysyłek)
8. W przypadku rezygnacji z naprawy,Klient ponosi koszty wysyłki w wysokości 20 zł
9. PROTON S.C. ma maksymalnie 14 dni roboczych,na wykonanie naprawy – czas ten może zostać wydłużony , o 60 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów, niezbędnych do ukończenia naprawy,oraz usterek nietypowych.
10. Odpowiedzialność odszkodowawcza,ograniczona jest do wartości naprawianego sprzętu i nie obejmuje innych strat lub utraconych korzyści.
11. Klient zobowiązany jest,do odbioru sprzętu w 7 dni od czasu powiadomienia go o odbiorze
12. Po upływie,określonego powyżej terminu odbioru sprzętu,naliczane będą opłaty z tytułu magazynowania sprzętu,w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki (dot. wysyłki poprzez punkty kolektorskie i naprawę bezpośrednio w serwisie).
13. W chwili,gdy koszty magazynowania przewyższą rynkową wartość przechowywanego sprzętu,automatycznie staje się on,własnością serwisu(pokrycie kosztów magazynowania).
14. Na życzenie zleceniodawcy, PROTON S.C. wysyła sprzęt kurierem za zaliczeniem na koszt i ryzyko klienta. Serwis wysyła sprzęt,na swój koszt wyłącznie w przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego.
15. Klient wyraża zgodę,na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych , dla potrzeb wykonania naprawy przez PROTON S.C. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Nie masz czasu udać się na pocztę lub wezwać kuriera?

Zgłoś naprawę i odbiór sprzętu online!

Koszt przesyłki do serwisu jest bezpłatny
Koszt wysyłki zwrotnej 20 zł.

Zgłaszam naprawę...

Naprawiamy